+4000 klanten in heel Europa - Klantenbeoordelingen hier

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden


De site is in zijn geheel eigendom van het bedrijf Amifrigo,lda. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaars. Hyperlinks naar de site zijn echter zonder specifiek verzoek toegestaan.1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden op dit scherm en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Amifrigo,lda en haar klant, en worden door beide partijen zonder voorbehoud aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden in enig ander document, tenzij hiervan vooraf schriftelijk afstand is gedaan.

Toegang tot en gebruik van deze website betekent acceptatie van de Algemene Voorwaarden die op deze pagina staan of waarnaar wordt verwezen of andere voorwaarden die op deze website staan. Als u zich niet aan deze voorwaarden wenst te houden, verzoeken wij u deze site niet te bezoeken.

 

2. Producten

De foto's ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract.

Amifrigo,lda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

De meeste producten die Amifrigo,lda aan haar klanten aanbiedt, zijn beschikbaar in ons magazijn.

 

3. Bestelling

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Amifrigo,lda bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling en de betaling ervan. Amifrigo,lda behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant te annuleren met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper bij de bestelling verstrekte informatie is bindend voor de koper: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

B2B bestellingen

B2B-groothandelsorders worden betaald door de B2B-standaard, retourzendingen vinden alleen plaats met toestemming van de verkoopafdeling en zijn onderworpen aan een retentie van 40% en deurkosten die door de klant moeten worden betaald.

 

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt Amifrigo,lda zich ertoe alle door de koper bestelde referenties aan zijn transporteur te leveren.

Deze vervoerder verbindt zich contractueel met Amifrigo,lda om de bestelling binnen 8 dagen op het adres van de koper te leveren. 

Alle leveringskosten worden berekendvoor leveringen op de begane grond.Voor leveringen naar boven, gelieve ons te contacteren alvorens te bestellen om na te gaan of er bijkomende leveringskosten zijn.


Voor leveringen buiten het Franse vasteland verbindt de klant zich er bovendien toe alle belastingen te betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van producten, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde en alle andere belastingen die verschuldigd zijn krachtens de wetgeving van het land waar de bestelling wordt ontvangen.

Alle bij Amifrigo,lda geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klanten, het is de klanten of de ontvangers van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. 

Amifrigo,lda is niet verantwoordelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid indien de belastingen niet door de klant worden betaald. 

Eventuele vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding. 


In het geval van een technisch product dient de klant in het bijzonder de goede werking van het geleverde apparaat te controleren en de verstrekte gebruiksaanwijzing te lezen.

- In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de goederen terug te zenden onder de in dit document vermelde voorwaarden.

Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid te leveren worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn leveringsplicht.

De goederen worden altijd vervoerd op risico van de ontvanger.

- In overeenstemming met de WEEE-norm inzake afvalverwerking stelt de klant ons bedrijf vrij van het ophalen van het oude apparaat. Bovendien verbindt hij zich ertoe het op eigen kosten met eigen middelen te verwijderen (verwijdering op een openbare stortplaats). Het toestel reist op risico van de klant.

- De klant wordt sterk aangeraden de inhoud van het/de ontvangen pakket(ten)/pallet(s) in aanwezigheid van de vervoerder te controleren en de afleveringsbon zonder voorbehoud te ondertekenen als alles in orde is. 

Indien het pakket beschadigd is, de producten beschadigd zijn of ontbreken, moet de klant absoluut "voorbehoud " vermelden op het pakket van de vervoerder.

Deze voorbehouden moeten zo expliciet mogelijk zijn om in aanmerking te kunnen worden genomen en, indien nodig, tot vervanging van het (de) product(en) te kunnen leiden. 

Amifrigo, Lda aanvaardt geen enkele klacht of klacht over de staat van de geleverde producten zonder voorbehoud vermeld op de leveringsbon. 

In geval van transportschade die het product had kunnen beschadigen, wordt de klant ten stelligste aangeraden de levering te weigeren door op de pakbon van de vervoerder "weigering wegens schade" aan te geven.

Indien dit niet het geval is, is een voorbehoud op de leveringsbon noodzakelijk om een klacht in te dienen bij de vervoerder, hetgeen een essentiële voorwaarde is voor de vervanging van het product. 

Als een van deze punten niet wordt nageleefd, kunnen wij uw apparaat niet terugnemen of u een commercieel gebaar toestaan.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere termijnen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering.

Indien de klant twee leveringslocaties wenst, plaatst hij twee bestellingen, met de bijbehorende leveringskosten.

 

5. Prijzen 


De prijs wordt uitgedrukt in euro. 

De in de orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en inclusief BTW voor Frankrijk en de EEG-landen.

 

6. Verkoop van gebruikte sellitemS

De koper van de apparatuur verbindt zich ertoe de montage en de inbedrijfstelling van de apparatuur met koelmiddelen te laten uitvoeren door een installateur die over een bekwaamheidscertificaat beschikt.

 

7. Betaling 

Geen enkele bestelling wordt verzonden zonder dat het volledige bedrag van de bestelling (inclusief transportkosten) is ontvangen.

 

8. Geschillen

Op dit contract is het Portugese recht van toepassing. Amifrigo,lda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel of lichamelijk, die zou kunnen voortvloeien uit de slechte werking of het verkeerde gebruik van de gecommercialiseerde producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van het bedrijf Amifrigo, lda is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten konden blijven bestaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens een beroep te doen op de rechter, een minnelijke schikking te zoeken, met name met de hulp van: van een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of een andere raad van zijn keuze.

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de "korte termijn" van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechter, de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst betreffende de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt.
Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen hun situatie uit te leggen.

De aansprakelijkheid van AMIFRIGO is beperkt tot het product en de levering, niet tot andere kosten van ingebruikname en toebehoren van de producten.

In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met de onderneming om een minnelijke schikking te treffen.

 

9. Garantie 

Amifrigo, Lda biedt dezelfde garantievoorwaarden als die van haar eigen merken/fabrikanten - in de regel: garantie tegen eventuele fabricagefouten.

De duur van de garantie hangt af van het product en de fabrikant.

Amifrigo,lda garandeert dat alle geselecteerde producten zijn vervaardigd of geproduceerd of bewerkt in de VRC of in Europa.

In alle gevallen kan Amifrigo,lda niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van Amifrigo,lda is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop, en zonder mogelijkheid tot verhaal op het merk of het bedrijf dat het product produceert. 

In elk geval geniet de klant de wettelijke garantie van ontruiming en verborgen gebreken (art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, de verkoper wettelijk alle gevolgen moet herstellen (art.1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); indien de koper naar de rechter stapt, moet hij dit doen binnen een "korte termijn" vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek (art.1648 van het Burgerlijk Wetboek).

Om gebruik te maken van de wettelijke garantie moet de koper contact opnemen met de dienst na verkoop op 00351 244 823 178 of per e-mail: amifrigo@sapo.pt om een nummer voor een retourovereenkomst te ontvangen.

Als het gaat om een airconditioner die door een vakman moet worden geïnstalleerd, moet de koper de aankoopfactuur van het apparaat en de installatiefactuur van de professionele koeltechnicus overleggen om een beroep te kunnen doen op de wettelijke garantie.

De klant zal verantwoordelijk zijn voor de kosten van het terugzenden van het product en voor de kosten van het opnieuw verzenden van het product.

U kunt contact opnemen met de klantenservice: 5 dagen per week (maandag tot en met vrijdag) op telefoonnummer: 00351 244 823 178 of per e-mail op amifrigo@sapo.pt.

 

10. Wettelijke informatie

De in het kader van de verkoop op afstand verzamelde informatie is verplicht, aangezien deze informatie onontbeerlijk is voor de verwerking en afhandeling van bestellingen en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd. De klant heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, waarvan hij gebruik kan maken door contact op te nemen met Amfrigo, lda.

BTW: PT503095290

Bovendien verbindt Amifrigo,lda zich ertoe de gegevens van haar klanten niet gratis of tegen betaling aan derden mee te delen.

 

F-GAS verordening

Attentie, raadpleeg de F-GAS verordening
F-GAS verordening voordat u uw airconditioner koopt
Het CERFA-installatiedocument downloaden 

F-GAS" VERORDENING

Sinds 1 januari 2015 vereist de nieuwe Europese verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen, bekend als "F-GAS", dat al het personeel dat met vloeistoffen omgaat een bekwaamheidscertificaat bezit om met vloeistoffen om te gaan.

De koper van apparatuur die koelmiddelen bevat, moet zich er daarom toe verbinden de apparatuur door een erkend installateur te laten installeren en in bedrijf te stellen.

De erkende installateur van zijn kant moet beschikken over een geldig bekwaamheidscertificaat voor het installeren en in bedrijf stellen van de apparatuur.

Voor meer informatie is de Europese verordening F-GAS nr. 517/2014 beschikbaar .

 

Om uw apparatuur op onze site te kunnen kopen, vereist de wetgeving dat u ons voorziet van:

Als u een particulier bent of een niet-gekoelde professional

- Een kopie van het contract voor de montage en inbedrijfstelling van voorgeladen apparatuur met koelmiddelen tussen de installateur en uzelf (modelcontract HIER beschikbaar )

Als u een koelprofessional bent

- U hoeft ons enkel uw Siret-nummer en een kopie van uw bekwaamheidscertificaat voor de omgang met koudemiddelen te bezorgen.

 U kunt de geldigheid van de certificaten van uw installateur controleren in de SYDEREP-database die HIER beschikbaar is. 

Stuur ons zo snel mogelijk het gevraagde document via :

- E-mail :

geral@amifrigo.pt

- Mail: 

AMIFRIGO LDA
Travessa do Charneca Nº35
Carreira de Agua, 2400-016 Leiria, Portugal

BTW: PT503095290

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat geen verkoop van voorgevulde apparaten die koelmiddelen bevatten en voor de montage of inbedrijfstelling waarvan een bediener met het bekwaamheidscertificaat nodig is, kan plaatsvinden zonder dat het gevraagde document aan ons is toegezonden..